TAMBAH DATA TRACER STEKHOLDER STIKES 'AISYIYAH SURAKARTA


Kurang Baik
Cukup Baik
Baik
Sangat Baik
Kurang Baik
Cukup Baik
Baik
Sangat Baik
Kurang Baik
Cukup Baik
Baik
Sangat Baik
Kurang Baik
Cukup Baik
Baik
Sangat Baik
Kurang Baik
Cukup Baik
Baik
Sangat Baik
Kurang Baik
Cukup Baik
Baik
Sangat Baik
Kurang Baik
Cukup Baik
Baik
Sangat Baik
Kurang Baik
Cukup Baik
Baik
Sangat Baik
Kurang Baik
Cukup Baik
Baik
Sangat Baik
Kurang Baik
Cukup Baik
Baik
Sangat Baik